Vajapeya Somayag 2012 – Daily Schedule

24 November
morning –

Sankalp
Ganapati pooja
Punyah Vachan
Rutvig Varan
Madhupark
Yaaga shala pravesh
Agnimanthan
Agnisthapan
Deekshaniya Ishti

evening –

Yadnya Deeksha
Sanihar Presha
Vrata

25 November
morning –

Vrata
Praayaniya Ishti
Somakraya
Atithi Ishti
Agnimanthan
Taanunaptra
Pravargya Sambharan
Pratah Pravargya
Upasad Ishti
Subrahmanya Aavahan

evening –

Pravargya
Upasad
Subrahmanya Avahan
Vrata

26 November
morning – 9.15am to 12.00pm

Vrata
Pravargya
Upasad Subrahmanya Avahan
Maha Vedikaran
Vrata
Yupakaran

evening – 4.30pm to 6.30pm

Pravargya
Upasad
Subrahmanya Avahan
Vrata

27 November
morning -7.30am to 1.00pm

Pratah Pravargya
Upasad
Subrahmanya Avahan Vrata
Sayam Pravargya
Upasad
Subrahmanya Avahan
Pravargyaudvasan
Agnipranayan
Havirdhan Pranayan
Havirdhan Mandap – Aagnidhra Mandap – Sadomandap Nirman
Uparav Karan
Oudumbari Sthapan
Dhishnya Karan
Upasthan
Vrata

evening – 4.30pm to 8.00pm

Agnishomiya Pranayan
Agnimanthan
Agnishomiyayaag

28 November
morning 4.00am continues until 9.00pm

Pratah Savan – Yadnya Sarathi Gaan
Prataranuvak
Subrahmanya Avahan
Mahabhishav (Soma Juice Preparation)
Bahishpavaman
Agnimanthan
Vapaa Yaag
Sadomandap Pravesh
Soma Rasa Yaag
Madhyandin Savan – Mahabhishav
Soma Ras Yaag
Tritiya Savan – Mahabhishav
Soma Ras Yaag
Avabhrut Ishti
Udayaniya Ishti
mytravarun Amiksha
Agnimanthan
Deekshaniya Ishti
Vaajapeya Deeksha
Saniharpresh

29 November
Morning – 11.00am

Vrata

Evening – 7.00pm

Vrata

30 November
Morning – 11.00am

Vrata

evening – 7.00pm

Vrata

December 1st
morning – 8.00am to 1.00pm

Vrata
Praayaniya Ishti
Somakraya
Atithi Ishti
Agnimanthan
Taanunaptra
Pravargya Sambharan
Pratah Pravargya
Upasad Ishti
Subrahmanya Aavahan

evening – 4.30pm to 7.00pm

Pravargya
Upasad
Subrahmanya Avahan
Vrata

December 2nd
morning – 9.30am to 12.00pm –

Vrata
Pravargya
Upasad
Subrahmanya Avahan
Maha Vedikaran
Vrata
Yupakaran

evening – 4.30pm to 6.30pm

Pravargya
Upasad
Subrahmanya Avahan
Vrata

December 3rd
morning – 7.30am to 1.00pm

Pratah Pravargya
Upasad
Subrahmanya Avahan
Vrata
Sayam Pravargya
Upasad
Subrahmanya Avahan
Pravargyaudvasan
Agnipranayan
Havirdhan Pranayan
Havirdhan Mandap – Aagnidhra Mandap – Sadomandap Nirman, Uparav Karan
Oudumbari Sthapan
Dhishnya Karan
Upasthan
Vrata

evening – 4.30pm to 8.00pm

Agnishomiya Pranayan
Agnimanthan
Agnishomiyayaag

December 4th
morning 5.00am continues until 10.00pm

Pratah Savan – Yadnya Sarathi Gaan
Prataranuvak
Subrahmanya Avahan
Mahabhishav (Soma Juice Preparation)
Bahishpavaman
Agnimanthan
Vapaa Yaag
Sadomandap Pravesh
Soma Rasa Yaag
Shastra and Stotra Gaan
Madhyandin Savan – Mahabhishav
Soma Ras Yaag
Marutvatiya Shastra
Vajapeya Special Ritual: Bow and Arrow, Horse Chariot, Swarga Arohan
Samrajya Abhishek
Shastra and Stotra Gaan
Tritiya Savan – Adityagraha Homa
Mahabhishav
Soma Ras Yaag
Shodashi Shastra and Stotra Gaan
Vajapeya Shastra and Stotra Gaan
Yajnya Puchcha
Prayashchitta Homa

December 5th
morning – 8.00am to 12.00pm

Avabhrut procession
Avabhrut Ishti (in Narmada River)
Avabhrut Snan (Bath)
Udayaniya Ishti
mytravarun Amiksha
Agnimanthan

evening – 4.00pm to 8.00pm

Brahaspati Sava Deekshaniya Ishti
Brahaspati Sava Deeksha
Saniharpresh

December 6th morning
morning – 8.00am to 1.00pm

Vrata
Praayaniya Ishti
Somakraya
Atithi Ishti
Agnimanthan
Taanunaptra
Pravargya Sambharan
Pratah Pravargya
Upasad Ishti
Subrahmanya Aavahan

evening – 4.30pm to 7.00pm

Pravargya
Upasad
Subrahmanya Avahan
Vrata

December 7th
morning – 9.30am to 12.00pm –

Vrata
Pravargya
Upasad
Subrahmanya Avahan
Maha Vedikaran
Vrata
Yupakaran

evening – 4.30pm to 6.30pm

Pravargya
Upasad
Subrahmanya Avahan
Vrata

December 8th
morning – 7.30am to 1.00pm

Pratah Pravargya
Upasad
Subrahmanya Avahan
Vrata
Sayam Pravargya
Upasad
Subrahmanya Avahan
Pravargyaudvasan
Agnipranayan
Havirdhan Pranayan
Havirdhan Mandap – Aagnidhra Mandap – Sadomandap Nirman
Uparav Karan
Oudumbari Sthapan
Dhishnya Karan
Upasthan
Vrata

evening – 4.30pm to 8.00pm

Agnishomiya Pranayan
Agnimanthan
Agnishomiyayaag

December 9th
morning – 6.00am continues until 8.00pm

Pratah Savan – Yadnya Sarathi Gaan
Prataranuvak
Subrahmanya Avahan
Mahabhishav (Soma Juice Preparation)
Bahishpavaman
Agnimanthan
Vapaa Yaag
Sadomandap Pravesh
Soma Rasa Yaag
Madhyandin Savan – Mahabhishav
Soma Ras Yaag
Tritiya Savan – Mahabhishav
Soma Ras Yaag
Shastra and Stotra Gaan
Yajnya Puchcha
Prayashchitta Homa

December 10th
morning – 8.00am to 1.00pm

Avabhrut procession
Avabhrut Ishti (in Narmada River)
Avabhrut Snan (Bath)
Udayaniya Ishti
mytravarun Amiksha
Agnimanthan
Agni Samarop